ZEITAKU SEINYU YOGURT
2018.10.2

ZEITAKU SEINYU YOGURT
OHAYO NYUGYO

PACKAGE DESIGN