MERCARI_BRANDING HAJIMERU MATSURI LOGO
2021.04.26

We designed the new campaign for mercari

creative direction by KAZUHIRO MATSUI(xpd)
art direction by KENJIRO SANO
graphic design by HIROYUKI MURAMATSU

more info, HAJIMERU MATSURI
maison.mercari.com/haijmeru_matsuri/