DAOKO 3RD ALBUM SHITEKI-RYOKO
PHOTOGRAPH BY MIKIYA TAKIMOTO