ZEITAKU KAJITSU
2017.10.3

ZEITAKU KAJITSU
OHAYO NYUGYO
PACKAGE DESIGN

DAOKO 4TH SINGLE STEP UP LOVE
2017.10.3

DAOKO 4TH SINGLE STEP UP LOVE
ART DIRECTION, DESIGN

TOYOTA GAZOO RACING FUJI
2017.09.29

TOYOTA GAZOO RACING
FUJI
ART DIRECTION, DESIGN