TOKYO THEATRE DOJO
MAGAZINE ADVERTISING

Tokyo Theater Dojo : We designed magazine advertising
for Tokyo Theater Dojo, NODA_MAP

artdirection by KENJIRO SANO
graphic design by TAKAHIRO SOGA / HIROYUKI MURAMATSU

more info, Tokyo Theatre Dojo
nodamap.com